ขั้นตอนการ Upload

1.การเสนอเรื่องขออนุมัติไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

2.การส่งรายงานไปราชการ

3.หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ

4.แบบฟอร์มรายงานการศึกษาดูงาน