คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วัตถุประสงค์ เลขที่ศธ.0513. ชื่อเรื่อง/หลักสูตร วันที่ ไฟล์แนบ  
อ.ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา ประชุม/สัมมนา 10506/590 The Second International Conference on Overseas Chinese Education 13/11/2015 0513.10506.590.pdf  
นาย โกวิทย์ พิมพวง ประชุม/สัมมนา 10506/589 The Second International Conference on Overseas Chinese Education 13/11/2015 0513.10506.589.pdf  
นาย สมเกียรติ รักษมณี ประชุม/สัมมนา 10506/585 ศิลปศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย 11/11/2015 0513.10506.585.pdf  
น.ส. รุจิรา เส้งเนตร ประชุม/สัมมนา 10506/584 ศิลปศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย 11/11/2015 0513.10506.584.pdf  
รศ.ดร. บุษบา บรรจงมณี ปฏิบัติการวิจัย 10513/457 โครงการวิจัยเรื่อง Contrastive Research of Sentence Final Particles in Japanese มากขึ้น ... 5/11/2015 0513.10513.457.pdf  
นาง วราลี จันทโร ประชุม/สัมมนา 10513/409 Nikkei Asian Recruiting Forum In Tokyo 29/9/2015 0513.10513.409.pdf  
อ. มริสสา พงษ์ศิริกุล ประชุม/สัมมนา 10505/1263 นำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ When to be ready for ELF? Answers provided from Thailand มากขึ้น ... 11/9/2015 0513.10505.1263.pdf  
น.ส. นฤทัย สุรพงรักตระกูล ประชุม/สัมมนา 10505/1198 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Phonetics Teaching and Learning Conference 2015 ณ Uni มากขึ้น ... 1/9/2015 0513.10505.1198.pdf  
น.ส. วรรณศิริ ธรรมานุรักษ์ ประชุม/สัมมนา 10505/1166 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Phonetics Teaching and Learning Conference 2015 ณ Uni มากขึ้น ... 27/8/2015 0513.10505.1166.pdf  
นาย พงศธร พฤกษะศรี ประชุม/สัมมนา 10505/1170 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Phonetics Teaching and Learning Conference 2015 ณ Uni มากขึ้น ... 24/8/2015 0513.10505.1170.1.pdf  
นาย พิวัฒน์ หิตกร ประชุม/สัมมนา 10505/1170 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Phonetics Teaching and Learning Conference 2015 ณ Uni มากขึ้น ... 24/8/2015 0513.10505.1170.pdf  
นาง นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ ประชุม/สัมมนา 10505/1190 ประชุมสัมมนา ณ ประเทศจีน 31/8/2015 0513.10505.1190.pdf  
อ.ดร. ปาริชาติ ภูติรัตน์ ประชุม/สัมมนา 10505/1163 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Phonetics Teaching and Learning Conference 2015 ณ มากขึ้น ... 24/8/2015 0513.10505.1163.pdf  
ผศ.ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า ปฏิบัติการวิจัย 10513/377 นักวิจัยรับเชิญ (Visiting Research Fellow) ณ มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ประเทศญี่ปุ่น 19/8/2015 0513.10513.377.pdf  
อ. มริสสา พงษ์ศิริกุล ประชุม/สัมมนา 10505/1077 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2015 Asian Conference on Second Language Acqui มากขึ้น ... 17/8/2015 0513.10505.1077.pdf  
น.ส. ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร ประชุม/สัมมนา 10505/1076 ประชุม Asian Conference on Language and Teacher Education ณ ประเทศญี่ปุ่น 13/8/2015 0513.10505.1076.pdf  
น.ส. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ประชุม/สัมมนา 10503/468 การประชุมระดับนานาชาติ เรื่องการจัดการเอกสารใบลาน ณประเทศศรีลังกา 10/8/2015 0513.10503.468.pdf  
น.ส. เพียงเดือน พรรณรุกข์ ประชุม/สัมมนา 10505/0994 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2015 Asian Conference on Second Language Acqui มากขึ้น ... 7/8/2015 0513.10505.0994....pdf  
นาง น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล ประชุม/สัมมนา 10505/0994 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2015 Asian Conference on Second Language Acqui มากขึ้น ... 7/8/2015 0513.10505.0994...pdf  
นาง เมธนี อารยะสกุล ประชุม/สัมมนา 10505/0994 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2015 Asian Conference on Second Language Acqui มากขึ้น ... 7/8/2015 0513.10505.0994..pdf  
[ 1 2 ]
ขั้นตอนการ Upload

1.การเสนอเรื่องขออนุมัติไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

2.การส่งรายงานไปราชการ

3.หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ

4.แบบฟอร์มรายงานการศึกษาดูงาน