Articles

หน้าแรก

วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางคือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แต่งบทความสามารถส่งบทความผ่านระบบ thaiJO และผู้สนใจสามารถอ่านบทความย้อนหลังได้
การโอนเงิน/การจ่ายเงิน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ และ/หรือซื้อวารสารมนุษยศาสตร์ โปรดทำการโอนเงินผ่านแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดที่นี่) โดยมีราคาระบุดังนี้ ค่าสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ 240 บาท (ปีละ 2 ฉบับ), ค่าซื้อวารสารมนุษยศาสตร์ เล่มละ 100 บาท

 

วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ

 

   

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)