ติดต่อกองบรรณาธิการ

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า

โทรศัพท์: 080-604-1031
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-5566-8 ต่อ 4345 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
โทรสาร: 0-2561-3485
เว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index