คำแนะนำ

คำแนะนำในการส่งบทความ[PDF]

ข้อแนะนำในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
1. การจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ต้องเป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว
บทความต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนบทความไม่ใช่เจ้าของภาษา บทความต้องได้รับการตรวจทานและแก้ไขภาษาจากผู้อ่านที่เป็นเจ้าของภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ ความยาวของต้นฉบับไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4

บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องระบุข้อมูล ชื่อบทความ บทคัดย่อ คำสำคัญอย่างน้อย 3 คำ ชื่อผู้เขียน และหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอ้างอิงในบทความต้องทำตามระบบ APA อย่างเคร่งครัด (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6thed.). Washington, DC: Author. ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.apastyle.org/learn/index.aspx หรือดูรายละเอียดที่ นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตาม APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf)

2. การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดย โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ของเอกสาร และเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น หากผู้เขียนผลงานที่อ้างอิงเป็นชาวไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุล ส่วนผู้เขียนผลงานที่อ้างอิงเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล เช่น

วิทยา ศักยาภินันท์ (2548, น. 34) กล่าวไว้ว่า ... หรือ
... ลักษณะดังกล่าวพบได้ในการอนุมานแบบนิรนัย (วิทยา ศักยาภินันท์, 2548, น. 34)
Said (1978, p. 15) มีข้อเสนอทางวิชาการในประเด็นนี้ว่า...
วรรณกรรมควรปลุกกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้อ่าน (Rosenblatt, 1968, p. 42)
ทั้งนี้ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) ในรูปแบบของเอกสารอ้างอิง (references) โดยจัดเรียงรายการเอกสารตามลำดับอักษร และแสดงรายการอ้างอิงภาษาไทยก่อนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ โดยมีตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงดังนี้

2.1 หนังสือ
กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์ (บ.ก.). (2549). มองสังคมผ่านวาทกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตาม APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
Bressler, Charles E. (2011). Literary criticism: An introduction theory and practice (5th ed.). Boston: Pearson Education.
Comrie, B. (Ed.). (1990). Major languages of East and South-East Asia. London: Routledge.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago & London: The University of Chicago Press.

2.2 หนังสือแปล
คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที. (2545). พ่อรวยสอนลูก 5: โรงเรียนสอนธุรกิจ (พิบูลย์ ดิษฐ์อุดม, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott, & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover.

2.3 บทหรือบทความในหนังสือ
จันทิมา เอียมานนท์. (2549). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์: การศึกษาเชิงปฏิพันธ์วิเคราะห์. ใน กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ จันทิมา เอียมานนท์ (บ.ก.), มองสังคมผ่านวาทกรรม (น. 49-76). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Fairclough, N. (1997). Technologisation of discourse. In C. R. Caldas-Coulthard, & M. Coulthard (Eds.), Texts and practices: Readings in critical discourse analysis (pp. 71-83). London: Routledge.

2.4 บทความในวารสาร
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ. (2546). กิเลส: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์, 19(2), 24-41.
Robertson, S. (2005). What law got to do with it? Journal of the History of Sexuality, 14(1), 161-185.

2.5 บทความในหนังสือพิมพ์
โสภิณ ทองปาน. (2544, 15 มกราคม). การพัฒนาชนบทในอดีต. มติชน, น.6.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1, A4.

2.6 วิทยานิพนธ์
จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์. (2536). การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Nelsol, M. A. (2000). Corpus-based study of business English and business English teaching materials (Unpublished doctoral dissertation). University of Manchester, Manchester.

2.7 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
สถาบันไทใหญ่ศึกษา. (2559, 21 ธันวาคม). ประวัติความเป็นมาของชนชาติไตโดยสังเขป. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559 จาก http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=4c2378500328311c7354592d47cc700d&r=3&id=284
Ahom. (2016). Retrieved April 29, 2016, from http://omniglot.com/writing/ahom.htm

3. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
3.1 ระยะขอบ
การตั้งระยะขอบกระดาษ ให้ตั้งดังนี้
ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว

3.2 รูปแบบและขนาดตัวอักษร
ส่วนของบทความ การจัดชิดขอบ ลักษณะตัวอักษร แบบอักษร ขนาดอักษร (พอยต์)
ชื่อบทความ กลางหน้ากระดาษ ตัวหนา Browallia New 18
หัวข้อ ชิดซ้าย ตัวหนา Browallia New 18
เนื้อความ จัดพอดีหน้า ปกติ Browallia New 15
การเน้นความ - ตัวเอียง Browallia New 15

3.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง (table)
ข้อความในตารางใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 15 พอยต์ หรือสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับข้อมูล ใส่เลขลำดับตารางและชื่อตารางไว้ด้านบนตาราง และจัดระยะชิดซ้าย โดยจัดรูปแบบอักษรดังนี้ เลขลำดับตารางใช้อักษรตัวปกติ และชื่อตารางใช้อักษรตัวเอียง (italic) เช่น
ตารางที่ 2
การเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือในกลุ่มศัพท์ที่ยังคงใช้ทั้ง 3 ช่วงอายุ
คำศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือเดิม คำศัพท์อื่นที่พบจากการสัมภาษณ์
ช่วงอายุที่ 1 ช่วงอายุที่ 2 ช่วงอายุที่ 3
อ่อง ขั้ว ขั้ว ขั้ว
- ผั๋ด ผั๋ด

3.4 การนำเสนอด้วยรูปภาพ (figure) ได้แก่ กราฟ (graph) แผนผัง/ผังภูมิ (charts) แผนที่ (map) ภาพวาด (drawing) ภาพถ่าย/รูปภาพ (photograph/picture)
ระบุหมายเลขรูปภาพและชื่อรูปภาพไว้ใต้รูปภาพ โดยใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 15 และจัดระยะแบบกลางหน้ารูปภาพ หรือ กลางรูปภาพ โดยจัดรูปแบบอักษรดังนี้ เลขลำดับตารางใช้อักษรตัวเอียง (italic) และชื่อตารางใช้อักษรตัวปกติ เช่น เช่น

ภาพที่ 2. ฆ้อง (ดัดแปลงจาก สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559)

4. การแบ่งหัวข้อในบทความ
ต้นฉบับบทความควรจะแบ่งหัวข้อหลักเป็นสัดส่วน และกำกับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยด้วยระบบตัวเลข โดยจัดรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบดังนี้
1. หัวข้อลำดับที่ 1
หัวข้อลำดับที่ 1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 18 พอยต์ (point) จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัดด้านบนสองบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
1.1 หัวข้อลำดับที่ 1.1
หัวข้อลำดับที่ 1.1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 15 พอยต์ (point) จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัดด้านบนหนึ่งบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
1.1.1 หัวข้อลำดับที่ 1.1.1
หัวข้อลำดับที่ 1.1.1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ ขนาด 15 พอยต์ (point) จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัดด้านบนหนึ่งบรรทัด และบรรทัดด้านล่างตามด้วยเนื้อความทันที

5. การส่งต้นฉบับ
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
ก) ส่งบทความออนไลน์ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index
ข) ส่งต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์ไปที่บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ค) ส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต้นฉบับที่ส่งประกอบด้วยต้นฉบับที่พิมพ์ลงบนกระดาษและแผ่น CD บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้ที่เสนอบทความผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ควรประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในเบื้องต้นด้วย