กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
     รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการหลัก:

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์:

ศาสตราจารย์ กุลวดี มกราภิรมย์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี
     มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
     มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์
     มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
     มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ราตรี ธันวารชร 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Associate Professor Roger Banard, Ph.D.
     The University of Waikato.

Associate Professor Tommi Leung, Ph.D.
     United Arab Emirates University.

 

บรรณาธิการจัดการ:

อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ:

นางสาวกนกวรรณ นามวัฒน์โสภณ