อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมประจำปี 2559

ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
วันที่
1 พิธีลงนามความร่วมมือคลังความรู้ดิจิทัล  
2 การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 54  
3 หลักสูตรอบรมพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ  
4 โครงการแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี  
5 งานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์  
6 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
7 งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  
8 ฝันถึงบทวิจัย(ในบริบทการสอน)ให้เป็นจริง  
9 อบรมการออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ  
10 ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์  
11 อบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม  
12 ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
13 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
14 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน  
15 Humanities for Humanity งานคอนเสริ์ตมนุษยศาสตร์เพื่อมวลมนุษยชาติ  
16 อบรมการเขียนโครงการ  
17 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์  
18 ติดตามความก้าวหน้าโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการประจำปี2557-2558  
19 งานบรรยายวิชาการ กรองกานท์มณี บูชากวีรัตนะ  
20 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2  
21 โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพฯ ผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  
22 งานวันสถาปนาสำนักหอสมุด  
23 งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2559  
24 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 2  
25 งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี  
26 เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
27 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ 24-25 มิถุนายน 2559  
28 Admission รับตรงคณะมนุษยศาสตร์  
29 KM อบรมกำหนดค่างานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น  
30 โครงการบริการวิชาการสู่วัดเทวสุนทร  
31 ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
32 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 2  
33 ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
34 สัมมนาอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559  
35 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559  
36 โครงการอบรมระบบ CHE Online  
37 ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  
38 การวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอย่างมีความสุข  
39 พิธีวางพวงมาลา วันสืบ นาคะเสถียร  
40 โครงการ KM Tip for Writing Journal Article  
41 งานประชุมวิชาการ ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา  
42 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก.  
43 งานถ่ายทอดผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม  
44 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่1) 15 กันยายน 2559  
45 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่2) 16 กันยายน 2559  
46 พิธีลงนามหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
47 อบรมหลักสูตรการกำหนดค่างาน  
48 เสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา  
49 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 2559  
50 ขอทุนวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด  
51 วันสถาปนาครบรอบบัณฑิตวิทยาลัย  
52 พิธีลงนามความร่วมมือ/เปิดร้าน Humcafe  
53 น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย  
54 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร                                                
55 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
56 กฐินคณะมนุษยศาสตร  
57 เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ OpenHouse 2559  
58 รวมพลังแห่งความภักด  
59 อบรมหลักสูตรพิธีกร

24 พฤศจิกายน 2559                      

25 พฤศจิกายน 2559

60 ศัพท์กวีวรรณคดีไทยในสมัยอยุธยา  
61 พิธีมอบบัตรผู้ประกาศข่าว  
62 นิทรรศการดิจิทัลตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  
63 รร.กัลยาณีศรีธรรมราชเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร  
64 KM:Signs of Our Times  
65 โครงการอบรม EdPEX  
66 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  
67 งานวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
68 งานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ  
69 อบรมหลักสูตรการจดรายงานการประชุม  
70 สืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  
71 มอบกระเช้าผู้บริหารมก.