"schedule"

Schedule

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบที่ วันสอบ วันสิ้นสุดการรับสมัครสอบ
1 12 กุมภาพันธ์ 2560 11 มกราคม 2560 
2 20 พฤษภาคม 2559 19 เมษายน 2560 
3 15 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 

กำหนดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านทักษะการพูดHSKK ประจำปี พ.ศ. 2560

เปิดสอบเฉพาะระดับกลางเท่านั้น ราคา 700 บาท 

รอบที่ วันสอบ วันสื้นสุดการรับสมัครสอบ เวลาสอบ
1 12 กุมภาพันธ์ 2560
11 มกราคม 2560  16.30-17.30
2 20 พฤษภาคม 2560  19 เมษายน 2560  16.30-17.30
3 15 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 16.30-17.30  

ตรวจผลสอบได้ที่ www.chinesetest.cn