HSKK

HSKK คืออะไร

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK(Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน โดยเฉพาะ HSK แบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีน และต่างประเทศเป็นประจำทุกปี หากผลสอบของผู้สอบเป็นไปตามเกณฑ์ของระดับที่สมัครสอบจะถือว่าผ่านการทดสอบระดับนั้น

ซึ่งหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม

การสอบ HSKK ดีอย่างไร

1. ทราบระดับความรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป

2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษา่ต่อ

3. ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน