Staff

Staff of Confucius

       

 
 

เกวลี  เพชราทิพย์

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย

 

Gao Huimin

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน

 
         
   

     
 

นพเก้า สิรินธรานนท์

อาจารย์ชาวไทย 

   สุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์

อาจารย์ชาวไทย 

จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์

อาจารย์ชาวไทย

จตุวิทย์  แก้วสุวรรณ์

อาจารย์ชาวไทย

         
         

 Liu Lei

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน

Guo Qing

อาจารย์อาสาสมัคร

Liu  Jinyun

อาจารย์อาสาสมัคร

 Li MingHui

อาจารย์อาสาสมัคร

         
         

 Tang Junyang

อาจารย์อาสาสมัคร

 Han Yutong

อาจารย์อาสาสมัคร

    

Zhao   Mengyuan 

อาจารย์อาสาสมัคร  

 

 จิระประภา  ขันสุข

 เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปและเลขานุการสถาบัน